Raspis proljeće 2013.

O PRIKUPLJANJU PRIJAVA RADI POLAGANJA STRUČNIH ISPITA ZA RUKOVANJE ENERGETSKIM POSTROJENJIMA

Društvo energetičara Varaždin organizira pripremne tečajeve radi polaganja stručnih ispita za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima prema Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima prema članku 4 Pravilnika /N N 70/2010/ , te izmjena i dopuna /NN 50/2011/ za samostalno rukovanje slijedećim energetskim postrojenjima:

1. Strojar kotlovskog postrojenja /čl .12/
2. Strojar kotla / čl. 13 /
3. Strojar kompresorske stanice /ćl.16/
4. Rukovatelj klimatizacije i prozračivanja /čl.19/
5. Rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije /čl.20/
6. Ložač- centralnog grijanja /čl.21/
7. Ložač- rukovatelj kotlom /čl .23/
8. Rukovatelj posudama tehničkim plinovima /čl 24/
9. Dispečer u elektroenergetskom sustavu /čl 25/
10. Uklopničar u elektroenergetskom sustavu /čl. 26 /
11. Punitelj motornih vozila tehničkim plinom /čl 27 a/

Spremni smo organizirati pripremu i polaganje stručnih ispita i za ostala zanimanja ukoliko bi bilo zanimanja za istima.
Kandidati za zanimanja od 1 do 11 polažu stručni ispit u Varaždinu pred Komisijom Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva.

Kako bi se omogućili uvjeti za pristupanje stručnom ispitu većem broju kandidata, odnosno onima koji nemaju strogo zadane kvalifikacijske uvjete – za neka od navedenih zanimanja postoji mogućnost dobivanja svjedodžbi za stručno osposobljavanje odnosno usavršavanje, a koje se unosi u Radnu knjižicu.

Kandidati koji se prijavljuju za osposobljavanje i polaganje stručnog ispita moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom /stupanj i vrstu stručne naobrazbe, radno iskustvo i praktičnu osposobljenost pod vodstvom mentora koji ima važeći dokumenat o vlastitoj osposobljenosti.
Izvješće mentora mora biti dostavljeno zaključno sa ispunjavanjem prijave za polaganje stručnog ispita.
Vrijeme praktičnog osposobljavanja je 6 mjeseci za zanimanje pod 1, a za ostala zanimanja 3 mjeseca.
Teoretski dio osposobljavanja prilagođen je pojedinom zanimanju i realizira se prema Planu kroz određeni broj sati predavanja.
Predavanja se održavaju u popodnevnim satima od 16.00-19,00 sati /ponedeljak, srijeda i petak/ u Varaždinu, a za najmanje 10 kandidata mogu se održavati i u drugim sredinama.

Prijavljeni kandidati pred početak osposobljavanja dobivaju potrebnu literaturu i raspored predavanja

Cijena pripremnog tečaja, literature i ispita kreće se od 2.800,00 kn do 3.800,00 kn, a što ovisi od vrste zanimanja i broja kandidata.

Prijavnicu /nalazi se na ovoj internet stranici/ molimo dostaviti do 14. ožujka 2013 godine.
na adresu Društva energetičara Varaždin, Juraja Križanića 33.

Prijave se mogu poslati i na našu E-mail adresu: energeticari@vz.t-com.hr ili na E-mail ispitne komisije ispiti.energeticari@hi.t-com.hr, te na fax. 042 261 353.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih