Prijavnice

1. Prijavnice za tečajeve

Informacije o postupku prijave

Prijavnica za tečaj prije polaganja ispita V4.0

2. Prijave za prvi ispit

Potrebna dokumentacija

Upute za prijavu na ispite

Prijava za polaganje prvog stručnog ispita P1 V2020

Potvrda o radnom iskustvu P6 V2020

Izvješće mentora P4 V2020

Prijava za polaganje popravka prvog stručnog ispita P2 V2020

3. Prijave za povremeni ispit

Potrebna dokumentacija

Upute za prijavu na ispite

Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita P3 V2020

Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispit P4 V2020

PRIJAVA ZA POHAĐANJE TEČAJA – 1. korak:

Za pohađanje tečaja trebate poslati popunjenu prijavnicu za tečaj (iz točke 1.)  na e-mail: energeticari.vz@gmail.com
Prijave za tečaj nemojte slati preporučenom poštom, dovoljno je slanje na naš e-mail.
Prijave za tečaj primaju se tijekom cijele godine, budući da se tečaj organizira na temelju broja dobivenih prijava.

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA – 2. korak:

Za prijavu polaganja ispita potrebno je popuniti:
– Prijavu za polaganje prvog stručnog ispita (P-1), ako ispit polažete prvi puta   ili
– Prijavu za polaganje povremenog stručnog ispita (P-3), ako ispit obnavljate uoči isteka 5 godina od zadnjeg polaganja ispita.
Upute za prijavu ispita i obrasci za popunjavanje (Prijave P-1 i P-3, Potvrda o radnom iskustvu i Izvješće mentora) nalaze se na ovoj stranici (točke 2. i 3.).

Dokumentaciju za prijavu ispita potrebno je dostaviti na vrijeme (prije održavanja ispita) radi kompletiranja, pregleda, ovjere i slanja na proceduru urudžbiranja u nadležno ministarstvo.
Kandidatima koji su poslali prijavu za tečaj javit će se tajnica Ispitne komisije radi dogovora, pojašnjenja i uputa o pravovremenoj dostavi dokumentacije za prijavu ispita.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih