O nama

Iz povijesti društva

Počeci okupljanja rukovatelja energetskih postrojenja datiraju od 1965. godine na inicijativu ložača i strojara parnih kotlova Varteksa, VIS-a i Kalnika. Kako za rad Društva nije bilo određenih programa, jedini cilj Društva bio je na okupu održati tada relativno mali broj energetičara.

Ubrzo intenzivne aktivnosti počinju na osnovu tada donjetog Pravilnika o stručnoj spremi i drugim uvjetima za vršenje poslova u radnim organizacijama koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i posude pod pritiskom (Službeni list  FNRJ broj 47/64. u čijem je dodatku objavljen i Program stručnih ispita za stjecanje stručne spreme radnika koji rukuju energetskim, kotlovskim postrojenjima i posudama pod pritiskom).

Osamostaljenjem Republike Hrvatske  preuzeti su navedeni propisi koji su u tek nešto izmijenjenom obliku vrijedili do 2010.
U osnivanju ogranka Saveza energetičara Hrvatske sudjeluju tadašnji stručnjaci iz  Varteksa,  Kalnika  i VIS-a.

Kako je iz navedenog pravilnika proizašla obveza da postojeći kadrovi moraju polagati dodatne ispite, a znatno je proširen krug zanimanja za koje se mora polagati stručni ispit javlja se potreba za okupljanjem stručnjaka koji bi pomogli u educiranju postojećih i novih kadrova. Upravo na tom području članovi Društva  uključili su se u pripremu kandidata za razna energetska zvanja kao što su rukovatelji i strojari parnih kotlova, vodnih turbina, kompresorskih stanica, rukovatelji i ložači centralnih grijanja, crpnih stanica.

Iako je takvih kadrova na našem području bilo relativno malo, a tehnička razina poduzeća trebala ljude takvog profila, okupili smo priznate stručnjake tehničke struke energetskog usmjerenja i s njima otpočeli obuku najprije onih kadrova koji su već radili u energetskim postrojenjima, ali stručnjake  ostalih zanimanja kao što su elektro  i strojarski inženjeri, profesori fizike, inženjeri zaštite na radu te ekonomisti.

Stručna i kolegijalna suradnja bila je neophodna, jer su se poslijeratna postrojenja pretežno ložena ugljenom, počela zamjenjivati modernijim loženim loživim uljem i plinom.
Tadašnji školski sustav nije davao adekvatne profile ljudi za sigurno i učinkovito rukovanje tim postrojenjima. Kako nije bilo takvih modernijih postrojenja nije bilo ni praktičnih ni teoretskih znanja, stoga se je nametala nužnost i potreba međusobne suradnje i stjecanja novih znanja.

Osim tih djelatnosti Društvo se je počelo baviti i uslužnim djelatnostima, iako u manjem opsegu, da bi na taj način došli do neophodnih sredstava za početak rada Društva.
Prvi članovi društva postaju ložači i strojari parnih kotlova iz poduzeća Varteks, Florijan Bobić, Vis i Kalnik.

Novim članovima Društva postaju oni koji su među prvima polagali stručne ispite.
Polako se u članstvo uključuju inženjeri i tehničari raznih poduzeća, ne samo iz Varaždina već i iz Čakovca, Varaždinskih Toplica, Novog Marofa, Ludbrega i Ivanca.

Porastom broja članova, ali i dizanjem tehničke razine postrojenja ukazale se  potreba za dodatnim osposobljavanjem postojećih kadrova organiziranjem stručnih ekskurzija te organizacijom stručnih savjetovanja ne samo za članove Društva, već i za sve one koji se na neki način bave energetikom.
U tu su svrhu organizirana brojna savjetovanja vezana za sigurno i racionalno korištenje električne i toplinske energije.

Dio aktivnosti bio je usmjeren na razvoj unutrašnjeg ustrojstva Društva, osnivanjem osnovnih organizacija Društva.

U svom radu tadašnje vodstvo Društva uspjelo je razviti korektnu i uspješnu suradnju s organizacijom Narodne tehnike, organima vlasti te raznim stručnim organizacijama.

Posebno dobra suradnja ostvarena je s inspektoratom parnih kotlova uz čiju je suradnju organizirano niz predavanja o racionalnom korištenju i štednji energije

Rezultat tako uspješne suradnje je 1980. godine osnivanje Komisije za polaganje stručnih ispita u Varaždinu, rješenjem  Republičkog komiteta za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo prema kojem se u komisiju imenuju:

 • Šimunović Ante dipl.ing., glavni inspektor parnih kotlova za predsjednika komisije i ispitivača za predmete automatika, goriva i izgaranje, parne i plinske turbine, hidro-turbine i tehnički propisi;
 • Novak Franjo dipl.ing., inspektor parnih kotlova za člana komisije i ispitivača iz predmeta tehnologija i priprema napojne vode i nauka o toplini;
 • Filipač Stjepan dipl.ing., član komisije i ispitivač za kotlove i kompresore;
 • Zlata Majnić, referent u Institutu za sigurnost Zagreb OOUR Zavod za zaštitu na radu i zaštitu od požara Varaždin za tajnika Komisije.

Za ispitivače se imenuju :

 • Vedriš Mijo, dipl.ing., inspektor parnih kotlova za zamjenika predsjednika i ispitivača iz predmeta automatika, goriva i izgaranje parnih i plinskih turbina te tehničkih propisa;
 • Rosner Artur, dipl.ing., ispitivač iz predmeta centralna grijanja i klimatizacija;
 • Košić Boris, prof., ispitivač iz predmeta fizika;
 • Pizek  ing. Zdravko, dipl.oec., ispitivač iz predmeta zaštita na radu i organizacija rada;
 • Surko Maloić Juraj, dipl.ing., ispitivač iz predmeta elektrotehnika te za zamjenika člana Komisije.

Komisija i nakon 24 godine i dalje djeluje u Varaždinu u nešto izmijenjenom sastavu tako da nakon smrti Košić Borisa i Filipač Stjepana u komisiji rade mr.sc. Dragutin Ptiček, mr.sc.Vladimir Prizl kao član Komisije i ispitivač za predmet automatika i Kuča Darko kao ispitivač iz predmeta fizika. Umjesto Majnić Zlate, tajnikom  komisije je imenovana Markulin Nada  te potom Ines Jakovljević.

Uz probleme različite naravi koji su se javljali tijekom života i rada Društva, spominjemo problem nedostatka prostora. Razumijevanjem grada Varaždina, Županije Varaždinske i Zajednice tehničke kulture, problem je donekle riješen te koristimo prostore Zajednice tehničke kulture Županije Varaždinske.

Aktivnosti Društva na organizaciji pripremnih tečajeva za polaganje stručnih ispita za rukovatelje energetskih postrojenja

Do formiranja komisije za polaganje stručnih ispita za energetsko zvanje 1982. godine u Varaždinu nema pouzdanih podataka, ali se ocjenjuje da je stručne ispite raznih profila položilo je cca 300 kandidata, dok je u razdoblju od 1982. godine do danas ispit položilo 1.265 kandidata i to po godinama:

1982. god.                 109 kandidata kroz 3 tečaja,
1983. god.                   69 kandidata kroz 3 tečaja,
1984. god.                   58 kandidata kroz 3 tečaja,
1985. god.                   16 kandidata kroz 1 tečaj,
1986. god.                   36 kandidata kroz 1 tečaj,
1987. god.                   91 kandidat kroz 2 tečaja,
1988. god.                 126 kandidata kroz 4 tečaja,
1989. god.                   51 kandidat kroz 2 tečaja,

1990. god.                   36 kandidata kroz 2 tečaja,
1991. god.                   52 kandidata kroz 2 tečaja,
1992. god.                   21 kandidat  kroz 1 tečaj,
1993. god.                   19 kandidata kroz 1 tečaj,
1994. god.                   64 kandidata kroz 2 tečaja,
1995. god.                   56 kandidata kroz 2 tečaja,
1996. god.                   22 kandidata kroz 1 tečaj,
1997. god.                   25 kandidata kroz 1 tečaj,
1998. god.                  40 kandidata kroz 2 tečaja,
1999. god.                  69 kandidata kroz 3 tečaja,

2000. god.                   46 kandidata kroz 2 tečaja,
2001. god.                   41 kandidat  kroz 2 tečaja,
2002. god.                   44 kandidata kroz 3 tečaja,
2003. god.                  41 kandidat  kroz 2 tečaja,
2004. god.                  63 kandidata kroz 2 tečaja,
2005. god.                  70 kandidata kroz 2 tečaja,
2006 god.                  54 kandidata kroz 2 tečaja,
2007 god.                  81 kkandidat kroz 2 tečaja,
2008 god.                 68 kandidata kroz 2 tečaja,
2009 god.                 45 kandidata kroz 1 tečaj,

2010 god.                 114 kandidata kroz 3 tečaja,
2011 god.                   59 kandidata kroz 2 tečaja,
2012 god.                  96 kandidata kroz 6 tečaja,
2013 god.                713 kandidata kroz 15 tečaja,

U strukturi kandidata prevladavali su ranijih godina rukovatelji i ložači centralnih grijanja te strojari parnih kotlova dok se u zadnje vrijeme sve više pojavljuju strojari rashladnih postrojenja što ukazuje na intenzivniji razvoj prehrambene industrije.

Ispite su polagali i strojari crpnih stanica komunalnih poduzeća u Čakovcu Varaždinu i Đurđevcu, punitelji tehničkih plinova  u bolnicama Varaždin, Klenovnik, Čakovec te kod distributera tekućeg naftnog plina.

S ponosom možemo naglasiti da smo radili na osposobljavanju cjelokupnih ekipa  strojara vodnih turbina u hidroelektranama na rijeci Dravi kao i na osposobljavanju gotovo cjelokupnog kadra strojara parnih kotlova, kompresorskih i rashladnih postrojenja u sustavu Podravke, Koke i INE-Nafta Lendava. Povećani  broj kandidata u 2013. rezultat je novouvedenih zanimanja dispečer i uklopničar u elektroenergetskom sustavu. Tako su ispitima pristupili kandidati iz DP Koprivnica, Bjelovar, Zabok, Varaždin i Čakovec.

Da bi još više poboljšali kvalitetu pripremanja kandidata, naši su stručnjaci pripremili Skripte iz pojedinih područja koje bi olakšale kandidatima savladavanje nastavnog gradiva. Pripremili smo skripte iz: fizike, elektrotehnike, osnove automatike, plamenici, automatika parnih kotlova, kompresori, rashladna postrojenja i tehnologija napojne vode, konstrukcija i eksploatacija postrojenja hidroelektrana, generatori pare, centralna grijanja, zaštita na radu i zaštita od požara.

Organizacija savjetovanja i predavanja

U razdoblju od 1982. godine do 1990. godine, organizirano je za područje bivše zajednice općine Varaždin niz predavanja od kojih izdvajamo:

 • opskrba i iskorištenje energije na području Zajednice općine Varaždin u razdoblju od 1982. do 2000. Godine,
 • racionalna potrošnja i štednja električne energije,
 • iskorištenje otpadne energije – kondenzata s posebnim osvrtom na iskorištenje otpadne energije u poduzeću VIS Varaždin,
 • iskorištenje geotermalne energije s posebnim osvrtom na upotrebu geotermalne energije u Varaždinskim Toplicama.

Ostale aktivnosti

Članovi Društva sudjelovali su na međunarodnim sajmovima klimatizacije i grijanja te na niz savjetovanja u Hrvatskoj na temu energetike.
Tijekom proteklih godina Društvo je organiziralo brojne stručne ekskurzije s posjetom energetskim postrojenjima u zemlji i Europi.
Između ostalog posjećeni su energetski objekti TE Rijeka, TE Šoštanj, TE Toplana Zagreb, TE Plomin, TE Tuzla, HE na Dravi u Hrvatskoj i Sloveniji i dr.
Posebno upečatljiva bila je posjeta hidroelektranama na rijeci Dravi u Austriji, prilikom čega je posjećena jedna od najvećih brana – MALTA na pritoci Drave.

Organizacijski ustroj Društva

Do 1974. godine Društvo djeluje kao podružnica tadašnjeg Saveza energetičara Hrvatske Zagreb kada grupa entuzijasta na čelu sa prof. Borisom Košićem koji je vodio organizaciju pripremnih tečajeva i dipl.ing. Dragutinom Ptičekom i Lisak Leopoldom pokreću inicijativu za konstituiranje  samostalnog Društva kao udruženja građana na temelju Zakona o udruženju građana (NN SRH  br. 6 od 9. srpnja 1973.).

Kao osnivači Društva registrirani su (10 članova) pri tadašnjoj Stanici javne sigurnosti Varaždin:
Košić Boris, Šprem Ranko, Herceg Krunoslav, Bomeštar Herceg Katica, Hrastovec Mijo, Hrupek Gabrijel, Horvat Juraj, Besak August, Ptiček Dragutin i Vodopija Daroslav.

Osnivačka skupština održana je  7.12.1974. godine, a bila su nazočna 32 člana.
Za predsjednika društva izabran je Dragutin Ptiček dipl.ing., a  za tajnika Friščić Božidar.

Ostali članovi Izvršnog odbora  bili su:
Šprem Ranko, Lisak Leopold, Kaniški Branko, Hrupek Gabrijel, Medved Ivan, Meljnjak Slavko, Košić Boris.

U Poslovni odbor su izabrani:
Košić Boris, za predsjednika,
Ptiček Dragutin, za potpredsjednika
Rosner Artur, za tajnika
Medved Ivan, član-stručni suradnik,
Lisak Leopold, član-stručni suradnik,
Pizek ing Zdravko, član stručni suradnik
Friščić Božo, član

Do 1980. aktivnost Društva bila je usmjerena uglavnom na pripremu tečajeve za polaganje  stručnih ispita. Povrh toga organizirane su i povremene stručne ekskurzije. Donošenjem Zakona o tehničkoj kulturi (NN SRH 41/80/) stvoreni su uvjeti  za restrukturiranje Društva prema djelatnosti kojoj pripada. Početkom godine 1982. (NN SRH broj 7) donijet je i Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana. Budući da nije bilo automatske transformacije društva,  po završetku skupštine Društva 25.11.1982., nakon davanja razrješnice članovima Izvršnog odbora, nadzornog odbora, delegatima SEH-a i članu Predsjedništva SEH-a, prišlo se konstituirajućoj sjednici Društva na kojoj je nazočilo 30 članova i to iz VIS-a, Centara, Termoplina, Bolnice Varaždinske Toplice, HE Varaždin, Varteksa, Vartilena i Energana. Društvo tada postaje društvena organizacija i briše se iz registra udruženja građana.

U Izvršni odbor izabrani su:

Vlašić Josip, dip.ing., Lukač Vladimir, dipl.ing., Babaja Mladen, dipl.ing., Prizl Vladimir, dipl.ing., Pokos Antun, dipl.prav., Zdravko Pizek,ing., Rosner Artur, dipl.ing. i Friščić Božidar.
U odbor društvene kontrole izabrani su:
Dr.sc. Zlatko Drvar, mr.sc. Dragutin Ptiček i Surko Juraj, dipl.ing.

Na osnovu prijedloga kandidacione komisije izabrani su:
Pizek  Zdravko,ing. za predsjednika.
Vlašić Josip, dipl.ing. za zamjenika
Lukač Vladimir, dipl.ing. za tajnika

Narednih godina predsjednici društva s jednogodišnjim mandatom bili su:
Vlašić Josip, Babaja Mladen, Prizl Vladimir i Rosner Artur.

Donošenjem Zakona o udrugama NN 70/97 22.12.1997. donosi se novi statut prema kojem Društvo ponovo postaje  udruga. Na redovnoj skupštini  predsjednikom ponovo postaje Zdravko Pizek ,dipl.oec.


Na redovnoj skupštini  Društva 28.siječnja 2000. izabran je novi Upravni odbor
u sastavu:
Kuča  Darko, Šamec Boris, Pizek Zdravko, Dragutin Ptiček, Vlašić Josip Krpeta Josip, Babaja Mladen, Friščić Božidar i Bešenić Ivan.

U Nadzorni odbor su izabrani:
Rosner Artur, Surko Juraj i Hleb Srečko.

Predsjednik Društva je Darko Kuča, dipl.ing., dopredsjednik je Šamec Boris dipl. ing.a
tajnik Zdravko Pizek dipl. oec.
Materijalno financijsko poslovanje već dvadesetak godina vodi gospođa Bernarda Topolnjak.


Na redovnoj skupštini  Društva 17.ožujka 2005. izabran je novi Upravni odbor u sastavu:
Kuča  Darko, Pizek Zdravko, Dragutin Ptiček, Vlašić Josip, Krpeta Josip, Hleb Srećko, Bešenić Ivan i Bernarda Topolnjak..

U Nadzorni odbor su izabrani:
Rosner Artur, Surko Juraj i Šamec Boris.

Predsjednik Društva je Darko Kuča, dipl.ing.,zamjenik predsjednika je Hleb Srečko, dipl. ing.a
tajnik Zdravko Pizek, dipl. oec.
Materijalno financijsko poslovanje već dvadesetak godina vodi gospođa Bernarda Topolnjak.

Društvo je  u sustavu obračuna poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit.


Na redovnoj izbornoj skupštini  Društva 23. listopada 2013. izabran je novi Upravni odbor u sastavu: Kuća Darko-predsjednik, Hleb Srečko– zamjenik predsjednika, Pizek Zdravko tajnik, Darko KlarićZoran Mađarić, Darko Horvat, Božidar Borovec, Ledenko Tomislav, mr.sc. Ivan Bacinger

Nadzorni odbor: Josip Vlašić, predsjednik, te članovi Ivan Bešenić i Boris Šamec

Pogled u budućnost

Vraćanjem statusa Udruge građana Društva trebati će ponovo uložiti dodatne napore za stvaranje uvjeta u kojima će članovi Društva moći istinski ostvariti svoje interese.
Osnovna pretpostavka za to biti će povratak energetičara u okrilje Društva.

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih