Postupak i obrasci za prijavu stručnih ispita

POSTUPAK I OBRASCI ZA PRIJAVU STRUČNIH ISPITA

NN 88/2014 i NN 20/2015

Prvi stručni ispit

Dokumenti i obrasci za polaganje ispita

1.Prijava za polaganje prvog stručnog ispita –obrazac  P-1

2.Potvrda o radnom iskustvu-obrazac P-10

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva navedeni obrazac popunjava odgovorna osoba pravne osobe koja upučuje kandidata.Ukoliko je kandidat nezaposlen kao dokaz o godinama radnog iskustva prihvaća se podatak nadležne službe mirovinskog osiguranja odnosno podatak iz Radne knjižice koji se dostavljaju područnoj ispitnoj komisiji.

3.Izvješće mentora-obrazac P-4

Izvješće mentora je dokumenat kojim se dokazuje da su tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.

Mentor može biti samo radnik, koji je u skladu s ovim Pravilnikom stručno osposobljen za rukovanje određenim sustavom, postrojenjem, strojem ili uređajem te svakodnevno rukuje postrojenjem, strojem ili uređajem i ima za to propisano ovlaštenje (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu sukladno ovom Pravilniku).

Osposobljenost mentora dokazuje se preslikom važećeg Uvjerenja i isto se dostavlja područnoj Ispitnoj komisiji uz dokumentaciju kandidata za prijavu stručnog ispita.

Mentora imenuje odgovorna osoba vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja.

Za zanimanja za koja nema osposobljenog mentora prema ovom Pravilniku ili za koja do sada nije bilo potrebno polagati Stručni ispit, mentor može biti:

  • imenovana stručna osoba proizvođača energetske opreme ili ugovornog izvođača radova koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika,
  • imenovana stručna osoba koja je u ime investitora vodila izgradnju energetskog objekta, te sudjelovala u puštanju u rad, probnom radu i primopredaji energetskog postrojenja, a koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Napominjemo da mentor može biti isključivo osoba koja posjeduje važeće Uvjerenje za iste poslove i radne zadatke za koje praktično obućava kandida za polaganje prvog stručnog ispita . Poslovi i radni zadatci rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjima i uređajima navedeni su u ćlanku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014). Navedena Uvjerenja mogu biti najstarija iz 2011. godine.

4.Svjedodžba ili diploma o završenoj školskoj naobrazbi

Ispitnoj komisiji se dostavlja original i preslika ili samo od pravne osobe koja upućuje kandidata preslika ovjerena da je istovjetna s izvornikom

5.Uvjerenje o osposobljenosti mentora

Ispitnoj komisiji se dostavlja original i preslika ili samo od pravne osobe koja upućuje kandidata preslika ovjerena da je istovjetna s izvornikom

Periodički stručni ispit

1.Prijava za polaganje periodičkog stručnog ispita –obrazac  P-3

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koji se traži periodička provjera znanja

Ispitnoj komisiji se dostavlja original i preslika ili samo od pravne osobe koja upućuje kandidata preslika ovjerena da je istovjetna s izvornikom

 Svi navedeni dokumenti dostavljaju se na adresu područne ispitne komisije.

Za Područnu ispitnu komisiju Varaždin adresa je:

DRUŠTVO ENERGETIČARA VARAŽDIN
(Područna ispitna komisija Varaždin)
42000 Varaždin
Juraja Križanića 33

Sljedeći tečaj će biti početkom veljače 2024. - početak tečaja ovisi o broju pristiglih prijava odnosno prema dogovoru sa zainteresiranima

Proljetni tečajevi počinju početkom 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih

Jesenski tečajevi počinju u listopadu 2024. - prilagođeno potrebama zainteresiranih